Всички Закони  |  iustitia.bg  
Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_external_lib' not found or invalid function name in /home/iustq3cl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
  • 18/8/2022

    14C

Всички Закони

Валутен закон

Закон за „Държавен вестник“

Закон за автомобилните превози

Закон за авторското право и сродните му права

Закон за адвокатурата

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за административно-териториални промени в страната

Закон за административно-териториалното устройство на република България

Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици (загл. изм. – дв, бр. 26 от 2020 г.)

Закон за администрацията

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за амнистия и връщане на отнети имущества

Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания

Закон за амнистия от 1947 г.

Закон за амнистия от 1950 г.

Закон за амнистия от 1964 г.

Закон за амнистия от 1974 г.

Закон за амнистия от 1981 г.

Закон за амнистия от 1984 г.

Закон за амнистия от 1989 г.

Закон за амнистия от 1989 г.

Закон за амнистия от 1989 г.

Закон за амнистия от 1990 г.

Закон за амнистия от 2002 г.

Закон за амнистия от 2009 г.

Закон за арендата в земеделието

Закон за банковата несъстоятелност

Закон за безмитната търговия

Закон за безопасно използване на ядрената енергия

Закон за биологичното разнообразие

Закон за борба с трафика на хора

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. – изв., бр. 11 от 1961 г.)

Закон за българите, живеещи извън република България

Закон за българската агенция по безопасност на храните

Закон за българската академия на науките

Закон за българската банка за развитие

Закон за българската народна банка

Закон за българската телеграфна агенция

Закон за българските лични документи (загл. изм. – дв, бр. 82 от 2009 г.)

Закон за българския червен кръст

Закон за българското гражданство

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

Закон за вероизповеданията

Закон за ветераните от войните на република България (загл. доп. – дв, бр. 105 от 2016 г.)

Закон за ветеринарномедицинската дейност

Закон за виното и спиртните напитки

Закон за висшето образование

Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства (загл. доп. – дв, бр. 97 от 2016 г., изм. – дв, бр. 34 от 2019 г.)

Закон за водите

Закон за военната полиция

Закон за военните паметници

Закон за военноинвалидите и военнопострадалите

Закон за военното разузнаване

Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с указ № 88 на президиума на нс от 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на католическата черква в пределите на народна република България

Закон за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в република турция и други страни през периода май – септември 1989 г.

Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета

Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по закона за териториално и селищно устройство, закона за плановото изграждане на населените места, закона за благоустройство на населените места, закона за държавните имоти и закона за собствеността

Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

Закон за външната търговия

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Закон за гарантиране на влоговете в банките

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Закон за генетично модифицирани организмиЗакон за геодезията и картографията

Закон за герб на република България

Закон за горите

Закон за гражданската регистрация

Закон за гражданското въздухоплаване

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за данък върху застрахователните премии

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за движението по пътищата

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Закон за деноминация на лева

Закон за дипломатическата служба

Закон за договорите за финансово обезпечение

Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати

Закон за достъп до обществена информация

Закон за достъп до пространствени данни

Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

Закон за държавна агенция „национална сигурност“

Закон за държавна агенция „разузнаване“

Закон за държавната собственост

Закон за държавната финансова инспекция

Закон за държавните помощи

Закон за държавните резерви и военновременните запаси

Закон за държавните такси

Закон за държавния бюджет на република България за 2019 г.

Закон за държавния бюджет на република България за 2020 г.

Закон за държавния дълг

Закон за държавния печат и националното знаме на република България

Закон за държавния протокол

Закон за държавния служител

Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

Закон за европейската заповед за защита

Закон за европейската заповед за разследване

Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Закон за експортното застраховане

Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест

Закон за електронната идентификация

Закон за електронната търговия

Закон за електронните съобщения

Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (загл. изм. – дв, бр. 85 от 2017 г.)

Закон за електронното управление

Закон за енергетиката

Закон за енергийната ефективност

Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за железопътния транспорт

Закон за животновъдството

Закон за жилищностроителните кооперации

Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Закон за задълженията и договорите

Закон за задълженията към международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (загл. изм. – дв, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., доп. – дв, бр. 94 от 2018 г.)

Закон за закриване на агенцията за чуждестранна помощ

Закон за закриване на медицинската академия

Закон за закриване на националната служба по зърното

Закон за закриване на социалноинвестиционния фонд

Закон за закрила и развитие на културата

Закон за закрила на детето

Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Закон за занаятите

Закон за запасите от нефт и нефтопродукти

Закон за защита на животните

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за защита на конкуренцията

Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Закон за защита на личните данни

Закон за защита на потребителите

Закон за защита на растенията

Закон за защита на търговската тайна

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. – дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. – дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)

Закон за защита от дискриминация (загл. изм. – дв, бр. 68 от 2006 г.)

Закон за защита от домашното насилие (загл. изм. – дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)

Закон за защита от шума в околната среда

Закон за защита при бедствия

Закон за защитените територии

Закон за здравето

Закон за здравното осигуряване

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за измерванията

Закон за изплащане на задълженията, уговорени в злато

Закон за изпълнение на конвенцията по касетъчните боеприпаси и конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Закон за изпълнение на регламент (ес) 2019/125 на европейския парламент и на съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Закон за икономически и социален съвет

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (загл. изм. – дв, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Закон за имуществото на българската комунистическа партия, българския земеделски народен съюз, отечествения фронт, димитровския комунистически младежки съюз, съюза на активните борци против фашизма и капитализма и българските професионални съюзи

Закон за инспектиране на труда

Закон за информация относно необслужвани кредити

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

Закон за ипотечните облигации

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за камарата на строителите

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Закон за киберсигурност

Закон за комисията за финансов надзор

Закон за конституционен съд

Закон за консултативен съвет за национална сигурност

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закон за концесиите

Закон за кооперациите

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

Закон за кредитните институции

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Закон за културното наследство

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за лечебните заведения

Закон за лечебните растения

Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

Закон за лицата и семейството

Закон за личната помощ

Закон за лова и опазване на дивеча

Закон за малките и средните предприятия

Закон за марките и географските означения

Закон за маслодайната роза

Закон за медиацията

Закон за медицинските изделия

Закон за международните договори на република България

Закон за международния търговски арбитраж

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. – дв, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Закон за мерките срещу финансирането на тероризма

Закон за местните данъци и такси

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за меценатството

Закон за министерството на вътрешните работи

Закон за митниците

Закон за младежта

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България

Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията

Закон за народните читалища

Закон за наследството

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. – дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)

Закон за насърчаване на научните изследвания

Закон за националната агенция за приходите

Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (загл. изм. – дв, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)

Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за националната служба за охрана

Закон за националната стандартизация

Закон за националния архивен фонд

Закон за националния дарителски фонд „13 века България“

Закон за независимите оценители

Закон за независимия финансов одит

Закон за нормативните актове

Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. – дв, бр. 123 от 1997 г.)

Закон за някои права на лицата, които са били президенти на република България

Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

Закон за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество

Закон за обществените библиотеки

Закон за обществените поръчки

Закон за общинската собственост

Закон за общинския дълг

Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен

Закон за обявяване на села и селища за градове и селища от градски тип

Закон за ограничаване изменението на климата

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Закон за ограничаване на плащанията в брой

Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето

Закон за омбудсмана

Закон за опазване на земеделските земи

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Закон за опазване на околната среда

Закон за опазване на селскостопанското имущество

Закон за опрощаване на задължения към държавата

Закон за ордените и медалите на република България

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Закон за особените залози

Закон за отбраната и въоръжените сили на република България

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (загл. изм. – дв, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

Закон за отменяване на всички закони, издадени преди 9.09.1944 г.

Закон за оттегляне на декларации по международната конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г. и за ратифициране на протокола относно намесата в открито море в случаи на замърсяване с вещества, различни от нефт, от 1973 г. с измененията от 2002 г.

Закон за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от европейската харта за местно самоуправление

Закон за оттегляне на резерва и приемане на декларация по международни конвенции

Закон за оттегляне на резервата, направена от република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от европейската конвенция за борба с тероризма

Закон за оттегляне на резервата, направена от република България по чл. 12 от европейската конвенция за екстрадиция

Закон за оттегляне на резервата, направена от република България по чл. 31 от конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в ню йорк на 28 септември 1954 г. (дв, бр. 60 от 7 август 2012 г.)

Закон за оттегляне на резерви и декларации по международни конвенции относно задължителната юрисдикция на международния съд и на международния арбитраж

Закон за оттегляне на резервите, направени от република България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от наказателната конвенция относно корупцията

Закон за офицерските събрания

Закон за пазарите на финансови инструменти

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (загл. изм. – дв, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.)

Закон за платежните услуги и платежните системи

Закон за подземните богатства

Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Закон за подпомагане на земеделските производители

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Закон за политическите партии

Закон за посевния и посадъчния материал

Закон за потребителския кредит

Закон за почвите

Закон за пощенските услуги

Закон за правната помощ

Закон за преброяване на земеделските стопанства в република България през 2020 г.

Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в република България през 2021 г.

Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „национална електрическа компания“ – еад

Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на „холдинг български държавни железници“ – еад

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за преминаването през и пребиваването на територията на република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили

Закон за преобразуване на държавната спестовна каса

Закон за преобразуване на строителните войски, войските на министерството на транспорта и войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия

Закон за приватизационните фондове

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Закон за приемане на декларация за признаване задължителната юрисдикция на международния съд и за оттегляне на резервите по разпоредбите на някои международни конвенции, предвиждащи такава юрисдикция

Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. хІ, раздел 43 от конвенцията на оон за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на световната организация по туризъм

Закон за приемане на декларация по смисъла на член хI, раздел 43 от конвенцията на оон за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на някои специализирани организации

Закон за приемане на декларация по чл. 287, ал. 1 от конвенцията на организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на международния трибунал по морско право

Закон за признаване на професионални квалификации

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество (загл. изм. – дв, бр. 16 от 2018 г.)

Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (загл. изм. – дв, бр. 99 от 2013 г.)

Закон за промишления дизайн

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Закон за противодействие на тероризма

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Закон за публичните предприятия

Закон за публичните финанси

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за пчеларството

Закон за пътищата

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

Закон за радиото и телевизията

Закон за развитието на академичния състав в република България

Закон за регионалното развитие

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Закон за регистър булстат

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Закон за резерва на въоръжените сили на република България

Закон за рибарството и аквакултурите

Закон за сделките с компенсаторни инструменти

Закон за сдружения за напояване

Закон за селскостопанската академия (загл. изм. – дв, бр. 43 от 2008 г.)

Закон за семейни помощи за деца

Закон за сметната палата

Закон за собствеността

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2015 г.)

Закон за социалните услуги

Закон за социално подпомагане

Закон за специалните разузнавателни средства

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Закон за статистиката

Закон за стоковите борси и тържищата

Закон за счетоводството

Закон за събранията, митингите и манифестациите

Закон за съдебната власт

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България

Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (загл. изм. – дв, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (загл. изм. – дв, бр. 91 от 2018 г.)

Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Закон за творческите фондове

Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове

Закон за техническите изисквания към продуктите

Закон за топологията на интегралните схеми

Закон за транслитерацията

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Закон за туризма

Закон за тълкуване на чл. 47 от закона за чужденците в република България (дв, бр. 153 от 1998 г.)

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл. изм. – дв, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. – дв, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.)

Закон за убежището и бежанците

Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

Закон за управление на агрохранителната верига

Закон за управление на етажната собственост

Закон за управление на отпадъците

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за уреждане на задължения на „булгаргаз“ – еад, към държавата

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

Закон за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани

Закон за уреждане на стари задължения по банкови кредити

Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (загл. изм. – дв, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

Закон за уреждане правата на купувачи на недвижими имоти с частни договори

Закон за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места

Закон за уреждане правните последици на бракове, сключени в нарушение на чл. 7 от семейния кодекс

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Закон за устройство на територията

Закон за устройството и застрояването на столичната община

Закон за устройството на черноморското крайбрежие

Закон за физическото възпитание и спорта

Закон за филмовата индустрия

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закон за фискален съвет и автоматични корективни механизми

Закон за фуражите

Закон за хазарта

Закон за хората с увреждания

Закон за храните

Закон за центъра за оценка на риска по хранителната верига

Закон за частната охранителна дейност

Закон за частните съдебни изпълнители

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Закон за чужденците в република България

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Търговски закон


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iustq3cl/public_html/wp-content/plugins/about-author/author-setting/about-author-use-shortcode2.php on line 29