Справка решения на Съда по правата на човека в Страсбург  |  iustitia.bg  
Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_external_lib' not found or invalid function name in /home/iustq3cl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
  • 18/8/2022

    14C

Справка решения на Съда по правата на човека в Страсбург

Решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ)

Справки по решения на ЕСПЧ

За да влезете в търсачката, моля

влезте

ТУК

 

ПРАКТИКА НА ЕСПЧ

ПРАКТИКА НА ЕСПЧ по Членове от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС)

Министерство на правосъдието  

1040 София, ул. „Славянска“ № 1

Централа на МП тел.: + 359 2 9237 555

http://mjs.bg или http://www.justice.government.bg

Висш съдебен съвет  

София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ №12

Тел.: +359 2 930 49 17

Факс: +359 2 980 76 32

Е-поща: vss@vss.justice.bg

E-страница: http://www.vss.justice.bg/

Национален институт на правосъдието  

София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14

Тел: +359 2 9359 100, Факс: +359 2 9359 101

Е-поща: nij@nij.bg

E-страница: http://nij.bg

Омбудсман на Република България

София 1202, ул. „Джордж Вашингтон“ № 22

тел. +359 2 8106955

Е-поща: priemna@ombudsman.bg

Е-страница: http://www.ombudsman.bg/

Комисия за защита от дискриминация

София 1125, бул. „Драган Цанков“ № 35

Тел.: +359 2 807 30 30

Факс: +359 2 807 30 58

Е-поща: kzd@kzd.bg

Е-страница: http://www.kzdnondiscrimination.com/

 

Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“ (РВАСП) в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ (ПХУРВСП)

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Тел. +359 2 8119 443

Факс: +359 2 986 13 18

Факс: +359 2 988 44 05, +359 2 986 13 18

Е-поща: mlsp@mlsp.government.bg

Е-страница: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=294 и http://www.saveti.government.bg/web/cc_19/1

.

Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 

Tел.: +359 2 91 53 518

Факс: +359 2 91 53 525

Е-поща: kzld@cpdp.bg

Е-страница: http://www.cpdp.bg/

 

Национален съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет

София 1594, бул. „Дондуков“ № 1

Тел. +359 2 940 36 22

Факс: +359 2 940 21 18

Е-поща: Rositsa.Ivanova@government.bg – секретар на НССЕИВ

Е-страница: http://www.nccedi.government.bg/

 

Агенция за хора с увреждания

София 1233, ул. „Софроний Врачански“ № 104 – 106

Тел.: +359 2 931 80 95; 832 90 73

Факс: +359 2 832 41 62

Е-поща: ahu@mlsp.government.bg

Е-страница: http://ahu.mlsp.government.bg/

 

Държавна агенция за закрила на детето

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Тел. +359 2 933 90 10, +359 2 933 90 16

Факс: +359 2 980 24 15

Е-поща: sacp@sacp.government.bg

Е-страница: http://sacp.government.bg/

 

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

1233 София, район Сердика, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 114 Б

Тел. +359 2 80 80 901 – председател

Факс: +359 2 295 59 905

Е-поща: sar@saref.government.bg

Е-страница: http://www.aref.government.bg/

 

Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика (ПКПЧПЕ)

Министерство на вътрешните работи,

София 1000, ул. „6-ти Септември“ № 29

Тел.: +359 2 982 50 00 – Централа МВР

Е-страница: http://www.mvr.bg/

 

Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите

София 1169, пл. „Народно събрание“ № 2 (Пленарна зала), пл. „Княз Александър I“ № 1 (Комисии и кабинети на народни представители)

Тел. централа: +359 2 939 39

Факс: +359 2 981 31 31

Е-поща: infocenter@parliament.bg

Е-поща: humanrights@parliament.bg

Е-страница: http://www.parliament.bg/

 

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” /ГДИН/ към Министерството на правосъдието

Бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21

София 1309, България

Тел: +359 2 813 9190

Факс.: +359 2 931 15 74

Е-поща: gdin@gdin.bg

Е-страница: http://www.gdin.bg/

 

Национална комисия за борба с трафика на хора

София 1797, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А

Тел: +359 807 80 50

Факс: +359 2 807 80 59

Е-поща: office@antitraffic.government.bg

Е-страница: http://antitraffic.government.bg/

 

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет

София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 9, етаж 4

Тел: +359 2 981 11 33

Факс: +359 2 987 40 01

Е-страница: http://www.ckbppmn.government.bg/

 

Национално бюро за правна помощ

София 1421, ул. „Развигор“ № 1

Тел: +359 2 81 93 200

Факс: +359 2 865 48 12

Е-поща: nbpp@nbpp.government.bg

Е-страница: http://www.nbpp.government.bg/

 

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Министерство на правосъдието

Ул. „Славянска“ № 1

София 1040, България

Тел: +359 2 9237 359

Факс: +359 2 980 62 93

Е-поща: compensation@justice.government.bg

Е-страница: http://www.compensation.bg/


База данни на НПО

Е-страницаhttp://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iustq3cl/public_html/wp-content/plugins/about-author/author-setting/about-author-use-shortcode2.php on line 29