Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_external_lib' not found or invalid function name in /home/iustq3cl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Ако до 10 дена делото на убиеца на Милен не е в съда значи мачкат делото защото по закон трябва да проведат бързо производство  |  iustitia.bg 
  • 5/8/2021

    14C

Ако до 10 дена делото на убиеца на Милен не е в съда значи мачкат делото защото по закон трябва да проведат бързо производство


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/iustq3cl/public_html/wp-content/themes/usticia/template-parts/content.php on line 35

Веднага ще Ви кажа как ще разберем дали ще смачкат делото на убиеца на Милен Цветков.
Ако до максимално 10 дни от деня на престъплението, делото не е внесено в съда, значи мачакат делото !
Съгласно НПК, следва да се започне БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО, защото лицето е заловено при или непосредствено след извършване на престъплението и очевидец е посочил лицето, извършило престъплението. (чл. 356, ал. 1, т. 1 и т.4 от НПК)
В такъв случай:
Разследващият орган приключва разследването в срок до седем дни от установяване на съответното основание за бързо п-во.
Бързото производство се счита образувано със съставянето на акта за първото действие по разследването, за което разследващият орган незабавно уведомява прокурора. Т.е. от момента, в който оперативната група е извършила оглед на местопрестъплението.
Наблюдаващият прокурор се произнася в тридневен срок от приключване на разследването като повдига обвинение с обвинителен акт и внася делото за разглеждане в съда.
ТАКА БИ ТРЯБВАЛО ДА ЗАВЪРШИ РАЗСЛЕДВАНЕТО АКО ДЕЛОТО СЕ ГЛЕДА ПО ЗАКОН И ОБЕКТИВНО.
Долу е какво ще направят:
Ще започнат бързо производство, което в 7-дневен срок ще завърши, но когато разследващият даде делото на прокурира, той ще постановяви допълнително разследване за събиране на нови доказателства или за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, като ще определи срок не по-дълъг от седем дни. (чл. 357,ал. 1,т.5 от НПК).
След тези 7 дни пак разследващият ще предаде делото на наблюдаващия прокурор.
Той тогава ще се мотивира, че случаят представлява фактическа и правна сложност и ще постановяви разследването да се извърши по общия ред.
След това досъдебното ще бъде удължавано 100 пъти, докато следите изтинат и всички забравят за случая…

НАКЗАТЕЛНО – ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ПЕТЪР НИЗАМОВ: Вие си мислите, че на тези типове им трябва нещо за да оневинят убиеца на Милен Цветков ли?

Глава двадесет и четвърта.
БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО

Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
Дела, по които се провежда бързо производство

Чл. 356. (1) Бързо производство се провежда, когато:
1. лицето е заловено при или непосредствено след извършване на престъплението;
2. върху тялото или дрехите на лицето има явни следи от престъплението;
3. лицето се е явило лично пред съответните органи на Министерството на вътрешните работи, разследващия орган или прокурора с признание за извършеното престъпление;
4. очевидец посочи лицето, извършило престъплението.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Прокурорът може да разпореди провеждането на бързо производство за престъпление, за което се предвижда наказание до три години лишаване от свобода или друго по-леко наказание, с изключение на такива, от които е настъпила смърт или тежка телесна повреда.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Бързото производство се счита образувано със съставянето на акта за първото действие по разследването, за което разследващият орган незабавно уведомява прокурора.
(4) Лицето, за което има обосновано предположение, че е извършило престъплението, се счита за обвиняем от момента на съставянето на акта за първото действие по разследването срещу него.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Разследващият орган приключва разследването в срок до седем дни от установяване на съответното основание по ал. 1, а в случаите по ал. 2 – в срок до четиринадесет дни.
(6) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) В случаите по ал. 2 при фактическа и правна сложност на делото прокурорът може да продължи срока за разследване с още четиринадесет дни.
(7) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) При предявяване на разследването не се призовава пострадалият.

Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
Действия на прокурора

Ако до 10 дена делото на убиеца на Милен не е в съда значи мачкат делото защото по закон трябва да проведат бързо производство

Чл. 357. (1) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Наблюдаващият прокурор се произнася в тридневен срок от приключване на разследването по чл. 356, ал. 1, а в случаите по чл. 356, ал. 2 – в седемдневен срок, като:
1. прекратява наказателното производство на основание чл. 24, ал. 1;
2. спира наказателното производство при условията на чл. 25 и 26;
3. повдига обвинение с обвинителен акт и внася делото за разглеждане в съда;
4. внася делото с постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или с предложение за споразумение за решаване на делото;
5. постановява допълнително разследване за събиране на нови доказателства или за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, като определя срок не по-дълъг от седем дни.
(2) Когато случаят представлява фактическа и правна сложност, наблюдаващият прокурор постановява разследването да се извърши по общия ред.
(3) В случаите на ал. 1, т. 5 наблюдаващият прокурор може и сам да извърши допълнителните действия по разследването в най-кратък срок, но не по-късно от седем дни.

Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
Действия на съдията-докладчик

Чл. 358. (1) В случаите по чл. 357, ал. 1, т. 3 съдията-докладчик:
1. прекратява наказателното производство в случаите и по реда на чл. 250;
2. спира наказателното производство в случаите и по реда на чл. 251;
3. (доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) прекратява съдебното производство и връща делото на наблюдаващия прокурор, когато е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия по чл. 249, ал. 4, т. 1;
4. (доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) насрочва делото за разглеждане в седемдневен срок от постъпването му, като не провежда разпоредително заседание по чл. 248.
(2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 делото не може да бъде върнато повторно на същото основание.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) В случаите на ал. 1, т. 4 съдията-докладчик разпорежда на наблюдаващия прокурор да връчи незабавно препис от обвинителния акт на подсъдимия и да призове подсъдимия, свидетелите и вещите лица за съдебното заседание. В този случай наблюдаващият прокурор може да ползва съдействието на съответните органи на Министерството на правосъдието или на Министерството на вътрешните работи.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) В тридневен срок от връчването на преписа от обвинителния акт подсъдимият има право да даде отговор, в който да изложи възраженията си и да направи нови искания.

ПЕТЪР НИЗАМОВ: Толкова са брутални, че Ще оневинят убиеца на Милен, даже без помощта на фалшиви свидетели

Чл. 359. (1) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато не са налице основанията по чл. 358, ал. 1, т. 1 – 3, съдът разглежда делото и произнася присъдата заедно с мотивите, а когато делото представлява фактическа и правна сложност, мотивите могат да бъдат изготвени и след обявяването на присъдата, но не по-късно от седем дни.
(2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Съдът прекратява съдебното производство и изпраща делото на съответния прокурор, когато е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия по чл. 249, ал. 4, т. 1.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) В това производство не се допуска граждански иск.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) По тези дела не участва частен обвинител.

Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
Срок за подаване на жалбата и протеста

Чл. 360. (1) (Предишен текст на чл. 360 – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) В случаите по чл. 359, ал. 1 жалбата и протестът се подават в седемдневен срок от обявяването на присъдата, а когато изготвянето на мотивите е отложено – в петнадесетдневен срок.
(2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) С жалбата и протеста не могат да се правят искания, основани на съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.

Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
Прилагане на общите правила

Чл. 361. Доколкото за производството по тази глава няма особени правила, прилагат се общите правила.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iustq3cl/public_html/wp-content/plugins/about-author/author-setting/about-author-use-shortcode2.php on line 24

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.